Zgromadzenie

Siostry Serafitki

Od 1971 roku z naszą parafią związane są Siostry Serafitki – Córki Matki Bożej Bolesnej. Dom Zakonny Sióstr należy do Prowincji Poznańskiej, liczącej 11 wspólnot.

Zgodnie z hasłem Zgromadzenia Siostry oddają się Bogu, który je powołał i posłał do najbardziej potrzebujących: ubogich, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci, czyniąc „Wszystko Dla Jezusa Przez Bolejące Serce Maryi”.

W naszej parafii Siostry pełnią następujące posługi: katecheza, dbanie o wystrój kościoła i czystość szat liturgicznych, biuro parafialne, kuchnia Caritas oraz kuchnia na plebanii. Obecnie w domu św. Franciszka mieszka sześć sióstr:

  • s. Janina – przełożona
  • s. Bonfilia
  • s. Prudencja
  • s. Krystiana
  • s. Bogna
  • s. Helena

„Formacja w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej zmierza do ukształtowania osobowości serafitki – zjednoczonej z Bogiem na wzór Maryi, świadomie żyjącej radami ewangelicznymi w siostrzanej wspólnocie, dobrze przygotowanej do pełnienia zadań Zgromadzenia z miłością i radością franciszkańską” (Konstytucje Zgromadzenia).

Formacja dokonuje się na poszczególnych etapach: kandydatura, postulat, nowicjat, juniorat i formacja ciągła. Więcej o formacji Sióstr Serafitek możesz przecztać tutaj.

Powołanie to darmowy dar Boga i odpowiedzialna wolność człowieka. Te dwa nierozłączne elementy powołania są wspaniale i wyraziście ukazane w kilku zaledwie zdaniach w Ewangelii św. Marka:

„Potem Jezus wyszedł na Górę i przywołał do Siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.”

Z Ewangelii wynika, że od samego początku swego publicznego życia Jezus powołuje ludzi, by szli za Nim. Najbardziej charakterystycznym zwrotem wyrażającym powołanie są słowa: „Pójdź za mną!”. Jezus przez nie okazuje, że to On wybiera tych, których pragnie uczynić swymi towarzyszami i uczniami. Powołanie na drogę rad ewangelicznych rodzi się z wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa.

Życie konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych jest trwałą formą życia, w której wierni pod działaniem Ducha Świętego, naśladując dokładniej Chrystusa, oddają się całkowicie umiłowanemu nade wszystko Bogu.

Jeśli chcesz służyć Bogu we Wsólnocie Sióstr Serafitek – skontaktuj się z nami:

Zapraszamy do rozmowy z siostrami z naszego zgromadzenia lub kontaktu e-mail: s.lucjaopiela@gmail.com

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Błogosławionej Małgorzaty Łucji:

Ojcze nieskończenie dobry, Ty powołałeś Błogosławioną Małgorzatę Łucję do troszczenia się o ubogich, opuszczonych i chorych, spraw, przez Jej wstawiennictwo, abyśmy wiernie wypełniali nasze powołanie i cieszyli się otrzymaniem łaski…, o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Modlitwa bł. s. Sancji o rozeznanie powołania i woli Bożej:

Wielki Boże, w Którego Obliczu i obecności stoję, błagam Cię przez Najświętsze Serce Twego Syna, oświeć mój rozum, ażebym zrozumiała, czego żądasz ode mnie, abym z miłości ku Tobie czyniła to, co się Tobie podoba. Amen.

 

Modlitwa uczących się i studiujących

Boże, Mądrości Przedwieczna, pomnij na żywą wiarę Służebnicy Twojej Błogosławionej Sancji, tak spragnionej wiedzy i wrażliwej na piękno, a zarazem rozumiejącej, że być dobrym, to znaczy więcej niż wiele umieć, spraw proszę Cię, niech studia moje wzbogacają mój umysł i uszlachetniają moje serce, by coraz żarliwiej poznawało Twoją Prawdę. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem Bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk
Boże w Trójcy Jedyny, który powołałeś swoją Służebnicę Małgorzatę Łucję do troszczenia się o ubogich i opuszczonych członków Mistycznego Ciała Chrystusa Pana, daj nam iść za głosem Twojej świętej woli, a za przyczyną Twej Służebnicy Małgorzaty Łucji udziel nam łaski…, o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
3 razy „Chwała Ojcu…”
* O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk należy zawiadomić: Zgromadzenie Sióstr Serafitek, ul. Łowiecka 3, 30-106 Kraków.

 

Litania do Błogosławionej Matki Małgorzaty Szewczyk
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Błogosławiona Matko Małgorzato,
Wielbicielko Trójcy Przenajświętszej,
Przykładzie zawierzenia Opatrzności Bożej,
Gorliwa czcicielko Najświętszego Sakramentu,
Otwarta na działanie Ducha Świętego,
Posłuszna we wszystkim woli Bożej,
Zjednoczona z Bolejącym Sercem Maryi,
Modlitwą przepełniona.
Matko Rodziny serafickiej,
Doświadczona osieroceniem,
Mądrością Bożą kierowana,
Wytrwale idąca drogą powołania,
W ubóstwie Chrystusa rozmiłowana,
Wzorze pokory i prostoty franciszkańskiej,
Pokojem i radością promieniejąca,
Ogarniająca miłością swoje duchowe córki,
Oddana służbie ubogim i cierpiącym,
Dająca miłość i schronienie osieroconym,
Zatroskana o religijne wychowanie dzieci i młodzieży,
Apostołko chrześcijańskiego miłosierdzia,
Dostrzegająca Chrystusa w każdym człowieku,
Za grzechy bliźnich wynagradzająca,
Zabiegająca o sprawiedliwość i braterstwo między ludźmi,
Pałająca gorliwością o chwałę Bożą i zbawienie dusz,
Przeżywająca codzienność w Bożej Obecności,
Do końca wierna swemu posłannictwu,
Dojrzewająca do świętości w cierpieniu,
Orędowniczko nasza u Boga,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami Błogosławiona Małgorzato.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże Najwyższe Dobro, Ty obdarzyłeś Błogosławioną Małgorzatę Łucję szczególnym charyzmatem dostrzegania Ciebie w najuboższych i przychodzenia im z ofiarną pomocą, spraw, abyśmy za jej przykładem pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i osiągnęli życie wieczne ze Świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do Błogosławionej Matki Małgorzaty Szewczyk
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Bolesna, módl się za nami.
Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk,
Bł. Małgorzato Łucjo, Założycielko Zgromadzenia Sióstr Serafitek,
Bł. Małgorzato Łucjo, Córko polskiej ziemi,
Bł. Małgorzato Łucjo, Matko sierot i ubogich,
Bł. Małgorzato Łucjo, wierna Uczennico Chrystusa ubogiego,
Bł. Małgorzato Łucjo, gorliwa Czcicielko Matki Bożej Bolesnej,
Bł. Małgorzato Łucjo, wytrwała Naśladowczyni św. Franciszka,
Bł. Małgorzato Łucjo, duchowa Córko bł. Honorata,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze pokory i prostoty,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze męstwa i wytrwałości,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze roztropności i odwagi,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze chrześcijańskiego miłosierdzia,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze franciszkańskiej radości,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze bezinteresownej służby,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze wyrozumiałej i cierpliwej miłości,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze całkowitego poświęcenia Bogu,
Bł. Małgorzato Łucjo, Mistrzyni życia duchowego,
Bł. Małgorzato Łucjo, Pątniczko, wytrwale zdążająca drogą Pana,
Bł. Małgorzato Łucjo, Apostołko wsi galicyjskiej,
Bł. Małgorzato Łucjo, Założycielko ochronek i domów dziecka,
Bł. Małgorzato Łucjo, Opiekunko chorych i cierpiących,
Bł. Małgorzato Łucjo, Narzędzie miłosierdzia Bożego,
Bł. Małgorzato Łucjo, wrażliwa na cierpienie duchowe i materialne,
Bł. Małgorzato Łucjo, oddana ubogim i opuszczonym,
Bł. Małgorzato Łucjo, realizująca Chrystusowe przykazanie miłości,
Bł. Małgorzato Łucjo, pełna pogody ducha mimo przeciwności,
Bł. Małgorzato Łucjo, świadoma wartości ofiary i cierpienia,
Bł. Małgorzato Łucjo, żyjąca radami ewangelicznymi,
Bł. Małgorzato Łucjo, doświadczająca bliskości Boga,
Bł. Małgorzato Łucjo, bezgranicznie ufająca Opatrzności,
Bł. Małgorzato Łucjo, otwierająca się na miłosierną miłość Boga,
Bł. Małgorzato Łucjo, nieustannie patrząca z ufnością w Niebo,
Bł. Małgorzato Łucjo, dążąca do ewangelicznej doskonałości,
Bł. Małgorzato Łucjo, głęboko zjednoczona z Bogiem,
Bł. Małgorzato Łucjo, łącząca życie czynne z kontemplacją,
Bł. Małgorzato Łucjo, zwyciężająca zło dobrem,
Bł. Małgorzato Łucjo, Przykładzie pobożności eucharystycznej,
Bł. Małgorzato Łucjo, Dziewico poszukująca woli Boga Ojca,
Bł. Małgorzato Łucjo, Dziewico rozpoznająca w ubogich Oblicze Syna Bożego,
Bł. Małgorzato Łucjo, Dziewico wsłuchana w natchnienia Ducha Świętego,
Bł. Małgorzato Łucjo, Orędowniczko nasza u Boga,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami Błogosławiona Małgorzato Łucjo,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże w Trójcy Jedyny, Który powołałeś Błogosławioną Małgorzatę Łucję do troszczenia się o ubogich i opuszczonych członków Mistycznego Ciała Chrystusa Pana, daj nam iść za głosem Twojej świętej woli, a za przyczyną Błogosławionej Małgorzaty Łucji udziel nam łask, o które pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.